Lego Mindstorms

Blok [Display] / (Obrazovka) slúži na kreslenie na obrazovku

 • Parameter [Clear Screen] / (Vymazať obrazovku) určuje, či sa pred vykresľovaním vyčistí obrazovka
 • Parametre X,Y určujú súradnice od ktorých sa bude vykresľovať

Kliknutím na tlačidlo [Display Preview] / (Zobraziť náhľad) sa nám zobrazí obraz toho, čo sa vykresľuje na obrazovke robota

Blok [Display] môže pracovať v niekoľkých režimoch:

 • Písanie textov
 • Kreslenie geometrických objektov (čiara, kruh, obdĺžnik, bod)
 • Vykresľovanie obrázkov
 • Reset/Zmazanie obrazovky

 

Vykreslenie čiary

 • Parametre X1,Y1 udávajú súradnice začiatku čiary a parametre X2,Y2 udávajú súradnice konca čiary.
 • Parameter [Colour] / (Farba) umožňuje zvoliť farbu čiary: [Black] / čiernu alebo [White] / bielu

 

Vykreslenie kruhu

 • Parametre X,Y udávajú súradnice stredu kruhu
 • Parameter [Radius] udáva polomer kruhu
 • Parameter [Fill] udáva, či  bude kruh vyplnený alebo prázdny
 • Parameter [Colour] / (Farba) umožňuje zvoliť farbu čiary: [Black] / čiernu alebo [White] / bielu

Vykreslenie obdĺžnika

 • Parametre X,Y udávajú súradnice rohu obdĺžnika
 • Parameter [Width] udáva šírku obdĺžnika
 • Parameter [Height] udáva výšku obdĺžnika
 • Parameter [Fill] udáva, či  bude kruh vyplnený alebo prázdny
 • Parameter [Colour] / (Farba) umožňuje zvoliť farbu čiary: [Black] / čiernu alebo [White] / bielu

Na začiatku sa budeme učiť programovať v prostredí LEGO MINDSTORMS Education EV3:

 

Nový projekt vytvoríme v menu:

 • [File]->[New Project]->[Program]

Alebo kliknutím na záložku [+] napravo od záložky [Lobby]

 

Hotový projekt si uložíme v menu:

 • [File]->[Save Project As]   ... následne vyberieme do ktorého adresára ho chceme uložiť a pomenujeme ho (v políčku File Name) a uložíme tlačidlom Save

 

Programy budeme skladať z jednotlivých obrázkových blokov.

Každý program začína blokom [Štart]: po kliknutí na zelenú šípku sa program nahrá do riadiacej jednotky a spustí

 

Blok [Large Motor]/(Veľký motor) slúži na ovládanie jedného motora:  

 • Písmeno vpravo hore určuje na ktorom porte bude motor ktorý cheme ovádať - môže byť A, B, C, alebo D
 • Prvý parameter [Power]/(Výkon) určuje s akým veľkým výkonom motor pobeží (ako rýchlo) - môže byť od -100 do 100
 • Druhý parameter [Rotations]/(Otáčky) určuje o koľko otáčok sa motor otočí - môže byť akékoľvek kladné aj záporné číslo
 • Tretí parameter [Brake at End]/(Brzda) určuje, či na konci motor prudko zabrzdí alebo sa len vypne a postupne spomalí

Predvoleným režimom veľkého motora je pohyb o daný počet otáčok

Ďalšie režimy veľkého motora sú:

[Off]/(Vypnúť) - zastaviť motor

[On]/(Zapnúť) - spustiť motor a nechať ho bežať, kým ho iný príkaz nevypne alebo sa neskončí program

[On for Seconds]/(Zapnúť na sekundy) - spustiť motor na niekoľko sekúnd (koľko sekúnd bude motor bežať, zadávame v parametri [Seconds]/(Sekundy) )

 

[On for Degrees]/(Zapnúť na uhol) - spustiť motor a otočiť ho o zadaný uhol (veľkosť uhla zadávame v parametri [Degrees]/(Stupne) )

 

 

 

Oba motory vozidla môžme súčasne ovládať pomocou bloku [Move Steering]/(Riadený pohyb):

Oproti bloku [Large Motor] majú niekoľko odlišností:

 • Pre tento blok musíme vpravo hore určiť dva porty na ktorých budú motory ktoré budú ovládať ľavé a pravé koleso
 • Parameter [Steering]/(Riadenie) bude určovať akým smerom sa bude hýbať vozidlo - môže byť hodnota od -100 do 100
  • Ak je hodnota 0, vozidlo pôjde rovno
  • Ak je hodnota 50, pravé koleso stojí a otáča sa len ľavé
  • Ak je hodnota 100, pravé koleso sa otáča dozadu a ľavé dopredu rovnakou rýchlosťou - vozidlo sa otáča na mieste